Crankshaft Rotating Assy Eagle Street/Strip 468 B/B