Crankshaft Rotating Assy Eagle Street/Strip 460 B/B